Lai saule rotā katru dienu ...

Lai saule rotā katru dienu
Un prieku tavā sirdī lej,
Lai, smaidīdama kā arvienu,
Tu atskaties un tālāk ej!
K. Apškrūma